جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سیستم همکاری در فروش فایل سل، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر را برای شما قرار داده ایم.

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پرسشنامه والکر رو مشاهده می نمایید.

آی دی محصول: 16.

تعداد صفحات: 4 صفحه(با روایی و پایایی)

موضوع : پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

هرگز

برخی اوقات

اغلب

همیشه

امتیاز

1

2

3

4

پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد

سوالات مربوطه

تغذیه

11-1

ورزش

24-12

مسئولیت پذیری در مورد سلامت

32-25

مدیریت استرس

38-33

حمایت بین فردی

46-39

خودشکوفایی

54-47

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش محمدی زیدی و همکاران (1390) روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

بعد

آلفای کرونباخ

تغذیه

79/0

ورزش

86/0

مسئولیت پذیری در مورد سلامت

81/0

مدیریت استرس

91/0

حمایت بین فردی

79/0

خودشکوفایی

81/0

منبع: محمدی زیدی، عیسی، (1390)، روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقا ءدهنده سلامت، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، ویژه نامه 1.

- Walker SN, Hill-Polerecky DM. Psychometric evaluation of Health Promoting Lifestyle Profil II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, College of Nursing, Lincoln, 1997.