جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 28 شهریور 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) را برای شما قرارداده ایم.

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

ای دی محصول: 40 .

فرمت فایل » ورد word و قابل ویرایش.

تعداد صفحات: 214 صفحه.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) .

گروه مديريت
پايان نامه جهت اخذ مدرک كارشناسي ارشد مديريت صنعتی گرايش مالی

موضوع:
بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
موضوع:"بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان  سمنان)"...................................................................................................................................................1
چكيده........................................................................................................................................................................1
كلمات كليدي: ..........................................................................................................................................................1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1-مقدمه................................................................................................................................................................3
1-2-بيان مسأله .........................................................................................................................................................4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................10
1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11
1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................11
1-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................11
1-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................11
1-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................11
1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............11
1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................11
1-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................12
1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................12
1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................12
1-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................13
1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................13
1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................13
1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................13
1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19
2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق....................................................................................................................................20
2-2-1- ادبيات تحقيق.............................................................................................................................................20
2-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................20
2-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................20
2-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................21
2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................23
2-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................26
2-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................26
2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................27
2-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................28
2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................29
2-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................30
2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................30
2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................32
2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................34
2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................36
2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................36
2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................39
2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................41
2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................44
2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................48
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................50
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................50
2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................51
2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................53
2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................55
2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................56
2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................56
2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................57
2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60
2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................60
2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................61
2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................62
2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................63
2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................69
2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72
2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................73
1-تاريخچه بانک ملت ............................................................................................................................................75
2-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................76
3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها............................................................................................................................76
4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79

2-2-2- پيشينه تحقيق...............................................................................................................................................80
2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي.................................................................................................................................80
2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي...............................................................................................................................85
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................92
3-2- روش تحقيق...................................................................................................................................................93
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................93
1-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................93
2-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................94
3-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94
تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94
تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 94
3-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................95
3-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97
شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................97
3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................100
3-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................102
3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................102
3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................102
1-1-    فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................102
1-2-    فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................102
1-3-    فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................102
2-1-    فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................102
2-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................102
2-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................102
3-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102
 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................102
3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................103
3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................103
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103
الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104
ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................106
4-2-توصيف آماري داده ها..................................................................................................................................106
4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري.............................................................................................108
4-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................108
3-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................108
4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها.....................................................................................................................109
4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها.......................................................................................... 109
4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................109
4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق...............................................................................................................111
4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق...........................................................................................111
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111
فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................111
4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115
فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................115
4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119
فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................119
4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123
فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................123
4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127
فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................127
4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131
فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................131
4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135
فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................135
4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139
فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1-مقدمه............................................................................................................................................................145
5-2-بحث.............................................................................................................................................................145
5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145
5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................145
5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................146
5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................147
5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................148
5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................149
5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................150
5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................151
5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................152
5-2-10-نتیجه گیری........................................................................................................................................... 154
5-3-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155  
5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 156
5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................156
5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158
فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159
الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159
ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164
فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق ........................................................................................................................170
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی.......................................................................................24
جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری......................................................................................................... 25
جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390................................................... 42
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390............................................................. 44
جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار...................................................... 46
جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). 47
جدول2-6: روش شاخص استاندارد......................................................................................................................... 59
جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال................................................................................................................................ 71
جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال................................................................................................................ 71
 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91..................... 72
جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91....... 72
جدول (3-1): نمونه آماري تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391).................................................. 99
جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق........................................................................................................... 101
جدول 3-2: نرخ سود بانکی.................................................................................................................................. 101
جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381...................................... 107
جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............................................................................ 107
جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............................................................................ 107
جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق.............................................................................108
جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق.............................................................................108
جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق .......... 110
جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی).......................................... 110
جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)........................................... 110

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)................................................................................ 110
جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................................... 111
جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق.................................................... 112
جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه اول تحقیق.............................................. 113
جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق........................ 114
جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق................................................................................................................................... 116
جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق................................................... 117
جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق.............................................. 117
جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق..................... 118
جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق........................................................................................................................................................... 120
جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه سوم تحقیق................................................ 121
جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق............................................ 121
جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه سوم تحقیق................... 122
جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق................................................................................................................................ 124
 جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق............................................ 125
 جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق....................................... 125
جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق................. 126
 جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق................................................................................................................................. 128
جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه پنجم تحقیق.............................................. 129
جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق......................................... 129
جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق.................. 130
جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................. 132
جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه ششم تحقیق.............................................. 133
جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.......................................... 133
جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.................. 134
جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق........................................................................................................................... 136
جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق.......................................... 137
جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق..................................... 137
جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق............. 138
جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.......................................................................................................................... 140
جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق........................................ 141
جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق.................................... 141
جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق............. 142
جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک.......................................................................................... 155


فهرست اشكال و نمودارها
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک.................................................................................................................. 31
نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی.................................................................................................................. 32
شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی................................................................................................... 57
شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت............................................................................................................................. 75
نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق).................................... 90
نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق......................................................... 114
نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق.......................................................................................... 115
نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق......................................................... 118
نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق.......................................................................................... 119
نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق........................................................ 122
نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق.......................................................................................... 123
نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق..................................................... 126
نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق...................................................................................... 127
نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق....................................................... 130
نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق...................................................................................... 131
نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق..................................................... 134
نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق...................................................................................... 135
نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق.............................................. 138
نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق............................................................................... 139
نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق............................................. 142
نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................. 143

 
موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)
چكيده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است.

نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد.

علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است.

که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است.

ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد.

بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود.

واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.