جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 29 شهریور 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از فروشگاه ساز رایگان یاس سل، پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان مقطع ابتدایی بجز مقطع اول دبستان شهر قزوین  را برای شما قرار داده ایم. پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان مقطع ابتدایی بجز مقطع اول دبستان شهر قزوین   در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان مقطع ابتدایی بجز مقطع اول دبستان شهر قزوین را مشاهده می نمایید.

شماره پست: 157.

تعداد صفحات: 102 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان مقطع ابتدایی بجز مقطع اول دبستان شهر قزوین.

فهرست
عنوان                                        صفحه

چكيده                                        
فصل اول(كليات تحقيق)                                
مقدمه                                            2
بيان مسأله                                        3
اهميت و ضرورت                                    4
اهداف    تحقيق                                        5
فرضيه تحقيق                                    6
فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)                        
مقدمه فصل دوم                                    9
تعريف خشم                                        10
علل و ريشه هاي خشم                                11
علل شخصيتي                                    13
تظاهرات خشم                                    14
عملكردهاي رايج پيرامون خشم                            15
علل بروز پرخاشگري                                16
والدين و كودكان پرخاشگر                            23
تربيت منفي والدين                                    26
تربيت مثبت والدين                                    27
راه كارهاي مناسب خشم                                30
نتيجه گيري                                        33
عوامل موثر بر پرخاشگري                                34
عوامل اجتماعي                                    36
عصبانيت                                        38
فهرست
عنوان                                        صفحه

احساس گناه                                        38
بي كفايتي                                        40
غمزدگي و افسردگي، قرباني بودن                        41
احساس در دام بودن                                42
مجازات نمادين                                    44
مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بيان كنيد                45
چگونه تنبيه كنيد                                    46
با طفل جر و بحث نكنيد و چانه نزنيد                        47
جدي باشيد                                        49
زياده از حد گوش نكنيد                                50
منطقي باشيد                                        52
روشهاي مجازات                                    53
تعريف پرخاشگري                                    58
انواع پرخاشگري                                    60
علل و انگيزه هاي پرخاشگري                            63
كروموزومهاي جنسي و پرخاشگري                        66
بلوغ جنسي و پرخاشگري                                67
درستي و نادرستي نظريه ناكامي- پرخاشگري                    70
نقش رسانه هاي گروهي و فبلمهاي تلويزيوني در آموزش پرخاشگري    78
كنترل پرخاشگري                                    81
فصل سوم(روش تحقيق)                                
جامعه مورد مطالعه                                    86

فهرست
عنوان                                        صفحه

حجم نمونه                                         86
روش نمونه گيري                                    86
ابزار اندازه گيري                                    87
روش آماري مربوط به زمينه                            88
روش تحقيق                                        88
فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                    
مقدمه                                            90
جدول نمرات خام آزمودني ها ازآزمون پرخاشگري معدلي            91
جدول بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي        93
جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان دوم و پنجم ابتدايي        94
جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان سوم و چهارم ابتدايي    95
جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان ممتاز و ضعيف        96
فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)
بحث و نتيجه گيري                                    98
محدوديت ها                                        101
پيشنهادات                                        102
منابع و مآخذ                                        103
ضمائم                                

 

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبسيتان شهرستان قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همين بين پرخاشگري مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبستان است كه 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده

و جهت سنجش فرضيه ها از روش آماري t متغيير مستقل و ضريب بهم بستگي استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابه معني داري وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت وجود ندارد.

----------------------

تبلیغات:

با عضویت در یاس سل     https://www.yassell.ir/register     بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فایل های خود را بفروشید و کسب در آمد کنید.