جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 29 شهریور 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش یاس سل، مقاله علمی تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  را برای شما قرار داده ایم. این تحقیق در قالی فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی مقاله علمی تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  را مشاهده می کنید.

آی دی محصول: 24

تعداد صفحات: 13 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: مقاله علمی تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  .

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

چکيده:
در پژوهش حاضر، رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی بررسی شد. روش اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگی است كه به شیوه پيمايشي اجرا گرديده و جامعه آماري آن، شامل کلیه  اساتيد سه مرکز آموزش عالی بودند.

از جامعه آماری پژوهش، 275 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم جامعه از طريق فرمول كوكران جهت مطالعه انتخاب گرديد.

ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه "يادگيري سازماني" و "نوآوري دانشگاهي" بود که براي برآورد روايي آنها از روش تحليل محتوايي و اعتبار پرسشنامه هاي يادگيري سازماني و نوآوري دانشگاهي از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب 93/0 و 95/0 بدست آمد.

درتجزیه تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T، آزمون F، تحليل عاملي و ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

یافته های پژوهش نشان داد كه بين رهبري مشاركتي و نوآوري دانشگاهي ارتباط معني داری وجود دارد. همچنين بين چشم انداز مشترک و نوآوري دانشگاهي همبستگي معني داری مشاهده شد.

علاوه بر آن بين فرهنگ سازماني و نوآوري دانشگاهي هم ارتباط معني داري به دست آمد. همچنین، ضرايب همبستگي نشان داد كه بين کار و يادگيري تيمي، روش تفکر سيستمي و توسعه شايستگي کارکنان با نوآوري دانشگاهي ارتباط معني داري وجود دارد.

سرانجام یافته ها نشان داد كه بين ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازماني در مراكز آموزش عالي مورد مطالعه، همبستگي بالا و معني داري وجود دارد.
کلید واژه ها:
یادگیری سازمانی، نوآوری دانشگاهی و مراکزآموزش عالی .