جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 6 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، پایان نامه بررسی نارسايی های حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران و ارائه راهكارهای پيشنهادی را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه بررسی نارسايی های حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران و ارائه راهكارهای پيشنهادی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش word آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری را برای شما قرار داده ایم.

آی دی محصول : 31 .

تعداد صفحات: 168 صفحه.

فرمت فایل: وردword و قابل ویرایش.


عنوان                                                                                                                صفحه

چكيده    1
فصل اول كليات تحقيق    2
1-1 مقدمه    3
1-2 بيان مسئله    4
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق    5
1-4 اهداف مشخص تحقيق    6
1-5 نام بهره‏وران    6
1-6 سؤالات تحقيق    6
1-7 فرضيه‏هاي تحقيق    7
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي    7
1-8-2 فرآورده‌هاي نفتي    7
1-8-3 ارزيابي عملكرد    7
1-8-4 بودجه‌ريزي عملياتي    7
1-8-5 كنترل فعاليتهاي عملياتي    7
1-9 شرح كامل روش تحقيق    8
1-9-1 شرح كامل روش گردآوري داده‌ها    8
1-9-2 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه    8
1-9-3 قلمرو تحقيق    8
1-10 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    9
1-11 ساختار تحقيق    9


فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق    10
2-1 مقدمه    11
2-2 مباني نظري تحقيق    12
2-2-1 تعريف هزينه    12
2-2-2 هزينه در مقابل بها    13
2-2-3 هزينه‌هاي مختلف براي مقاصد گوناگون    14
2-2-4 مفاهيم، اصطلاحات و طبقه‌بنديهاي گوناگون هزينه‌ها    16
2-2-5 موضوع هزينه    16
2-3 مراحل سيستم تعيين بها    17
2-3-1 انباشت بها    17
2-3-2 تخصيص بها    18
2-3-2-1 محرك بها    18
2-3-2-2 مديريت بها    19
2-4 مباني طبقه‌بندي بها    20
2-4-1 طبقه‌بندي بها بر مبناي قابليت رهگيري (بر مبناي روش تخصيص)    21
2-4-2   طبقه‌بندي بها بر مبناي رفتار    24
2-4-3 طبقه‌بندي بها بر مبناي ارتباط با محصول    26
2-4-4  طبقه‌بندي بها بر مبناي قابليت كنترل    28
2-4-5  طبقه‌بندي بها بر مبناي ماهيت طبيعي    30
2-4-6  طبقه‌بندي بها بر مبناي ارتباط با حوزه عملكرد    30
2-4-7  طبقه‌بندي بها بر مبناي قابليت استفاده در تصميم‌گيري    31
2-4-8  طبقه‌بندي بها بر مبناي كل يا واحد بودن    31
2-5 هزينه فرصت    32
2-6 هزينه‌هاي ريخته شده    33
2-7 هزينه تفاضلي    34
2-7-1 هزينه‌هاي تفاضلي به عنوان هزينه‌هاي اضافي    34
2-8 هزينه نهايي و هزينه متوسط    34
2-9 هزينه، منفعت اطلاعات    35
2-10 هزينه‌هاي جايگزيني    35
2-11 هزينه‌هاي قابل انتساب    35
2-12 هزينه‌هاي تعطيلي    36
2-13 انباشت و انتساب هزينه‌ها    36
2-13-1 تخصيص هزينه‌هاي غيرمستقيم    37
2-14 هزينه‌هاي منقضي شده و هزينه‌هاي منقضي نشده    39
2-15 محركهاي هزينه و مديريت هزينه    39
2- 16 گرايش هزينه‌ها    40
2-17 رفتار هزينه    41
2-17-1 روش‌هاي برآورد توابع هزينه    41
2-18 چسبندگي هزينه    41
2-18-1 رفتار هزينه نسبت به سطوح فعاليت    44
2-18-2 دلايل چسبندگي هزينه    46
2-19 سيستم‌هاي جديد هزينه‌يابي    47
2-19-1 سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت    47
2-19-2 هزينه‌يابي دوره عمر محصول    50
2-19-3 هزينه‌يابي هدف    56
2-20 پيشينه تحقيق    62
2-21-1 تحقيقات داخلي    62
2-21-2 تحقيقات خارجي    67
فصل سوم روش تحقيق    69
3-1 مقدمه    70
3-2 روش تحقيق    70
3-3 قلمرو تحقيق    71
3-3-1 قلمرو موضوعي    71
3-3-2 قلمرو مكاني    71
3-4 جامعه آماري تحقيق    71
3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه    72
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق    73
3-6 ابزار گردآوري داده‌ها    75
3-6-1 تجزيه و تحليل اعتبار و روايي پرسشنامه    75
3-7 روش تجزيه و تحليل داده‎ها و آزمون فرضيات    79
3-7 -1 آزمون t student:    79
3-8 خلاصه فصل:    80
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها    81
4-1 مقدمه    82
4-2 آمار توصيفي    82
4-2-1- آمار توصيفي جمعيت شناختي    82
4-2-2-  تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره يك تحقيق    92
4-2-3- تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره دو تحقيق    95
4-2-4- تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره سه  تحقيق    96
4-2-5- تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره چهار تحقيق    98
4-3- تحليل استنباطي موضوع تحقيق    100
4-3-1- آزمون فرضيه اول    101
4-3-2- آزمون فرضيه دوم    103
4-3-3- آزمون فرضيه سوم    104
4-3-4- آزمون فرضيه چهارم    106
4-4 بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران    108
4-5 خلاصه فصل    110
فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهاد ها    111
5-1 مقدمه    112
5-2 پيشنهادهاي تحقيق    112
5-2-1 پيشنهادات مبتني بر نتايج حاصل از آزمون فرضيه¬هاي تحقيق    112
5-2-2 پيشنهادهاي فرعي تحقيق    116
5-2-3 پيشنهاد براي تحقيقات آتي    118
منابع و ماخذ    120
ضمائم تحقيق    123
پرسشنامه مديران    124
پرسشنامه حسابداران    128
پيوست آماري    132
Abstract    151

 
چكيده:
اين تحقيق با هدف بررسي نارسايي‌هاي احتمالي موجود در سيستم حسابداري صنعتي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي صورت گرفته است.

اين تحقيق به صورت ميداني بوده و از دو نوع پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول براي جمع‌آوري نياز اطلاعاتي مديران و پرسشنامه دوم براي بررسي نارسايي‌هاي سيستم حسابداري بود.

در اين تحقيق بر اساس چهار وظيفه حسابداري مديريت چهار فرضيه مطرح گرديد كه مبتني بر وظايف برنامه‌ريزي، ‌ارزيابي عملكرد، محاسبه بهاي تمام شده و كنترل عمليات، توسط سيستم حسابداري مديريت بود.

در اين تحقيق نتايج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظيفه حسابداري مديريت به درستي در شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي صورت نمي‌گيرد و فرضيه‌هاي تحقيق تائيد گرديد.

همچنين براي ارائه راهكارهاي پيشنهادي از نياز‌هاي اطلاعاتي مديران استفاده شد و بر اساس نياز آن‌ها سعي شد تا توصيه هايي جهت رفع مشكلات و نارسايي‌هايي در سيستم حسابداري صنعتي ارائه شود.