جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 9 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، پایان نامه شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این رساله دکتری را مشاهده می کنید.

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

آی دی محصول:29 .

تعداد صفحات: 146 .

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران.

خلاصه:
طي سالها بخش مخابرات به عنوان يك بخش داراي انحصار طبيعي قلمداد مي شده است، ولي طي سالهاي اخير با شروع آزادسازي وخصوصي سازي در كشورهاي مختلف موضوع ايجاد رقابت در بازار مخابرات نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اين موضوع در ايران نيز با همراه با آزادسازي صورت گرفته در بخش مورد اهميت بوده و تلاشهايي به منظور ايجاد رقابت در بازار مخابرات انجام شده است و لذا اين رساله به دنبال آن است كه موضوع ايجاد رقابت در بازار مخابرات را از طريق بررسي وجود انحصار طبيعي در اين بازار تحقيق نمايد.

به اين منظور با استفاده از  داده هاي شركتهاي زير مجموعه شركت مخابرات ايران(شامل 30 شركت استاني و شركت همراه اول و شركت زير ساخت) طي سالهاي 1382 تا 1387 اقدام به تخمين يك تابع هزينه ترانسلوگ شده است.

تخمين از روش SUR با استفاده از دادهاي تجميعي (pool) صورت گرفته است وسپس اقدام به آزمون جمع پذيري براي بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار شده است.

همچنين با استفاده از تابع هزينه تخمين زده شده برآوردي از صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع به دست آمده است و در پايان براي نشان دادن اهميت ميزان هزينه هاي اجتماعي انحصار در بازار مخابرات ايران با استفاده از روش مثلث رفاه برآوردي از هزينه اجتماعي انحصار شده است.

نتايج آزمون در مورد جمع پذيري تابع هزينه نشان مي دهد كه تابع هزينه تخمين زده شده جمع پذيري ناحيه اي بوده و لذا داراي انحصار طبيعي بوده و رقابتي نمودن بازار باعث افزايش كارايي در آن نمي گردد .

همچنين نتايج نشان دهندة صرفه هاي ناشي از مقياس وتنوع بالا در بازار مخابرات ايران است. از سوي ديگر انحصار كنوني در بازار مخابرات ايران بر اساس برآورد صورت گرفته هزينه هاي رفاهي بالايي را ايجاد نموده است( از 45 تا 63 درصد فروش) كه نياز به مقررات گذاري از سوي دولت در اين بخش به شدت وجود دارد.
 

فهرست مطالب

1.    فصل اول    7
1.1.    مقدمه    7
1.2.    بيان مساله تحقيق    8
1.3.    ضرورت انجام تحقيق    9
1.4.    اهداف ، سوألات و فرضيه هاي تحقيق    10
1.5.    روش شناسي تحقيق    11
1.5.1.    روش تحقيق    11
1.5.2.    روش جمع آوري اطلاعات    12
1.5.3.    روش‌ و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    12
1.6.    واژه هاي كليدي        12
1.7.    چشم انداز تحقيق        13
1.8.    محدويت تحقيق    14    
2.    فصل دوم        14
2.1.    مقدمه    15
2.2.    بازار و شكست آن    15
2.2.1.    انواع شكست بازار    16
2.2.2.    نظريه‌هايي در مورد شكست بازار    17
2.3.    بازار و انحصار در آن    20
2.3.1.    انحصار    20
2.3.2.    علل انحصار    21
2.3.3.    انحصار طبيعي    23
2.4.    بازار و ويژگيهاي آن    28
2.4.1.    ساختار بازار    28
2.4.2.    رفتار بنگاه ها در بازار    34
2.4.3.    عملكرد بازار    34
2.5.    شناسايي ساختار بازار    35
2.5.1.    تئوري تابع توليد    36
2.5.2.    تئوري تابع هزينه    44
2.5.3.    تغييرات تكنولوژيك    54
2.5.4.    تابع هزينه پويا    58
2.5.5.    ارزيابي تابع هزينه    59
2.6.    شناسايي عملكرد بازار    66
2.6.1.    انحصار در بازار    66
2.6.2.    هزينه اجتماعي انحصار    67
2.6.3.    روش هاي اندازه گيري هزينه اجتماعي انحصار    70
3.    فصل سوم    81
3.1.    مقدمه    81
3.2.    مروري برمطالعات تجربي موضوع تحقيق    82
3.2.1.    مطالعات مربوط به انحصار طبيعي در بخش مخابرات    82
3.2.2.    مطالعات تجربي هزينه هاي اجتماعي انحصار    95
3.3.    وضعيت مخابرات و ارتباطات در ايران    98
3.3.1.    پيشينه مخابرات در ايران    98
3.3.2.    بازار مخابرات ايران    99
3.3.3.    جايگاه بين المللي مخابرات ايران    101
4.    فصل چهارم    103
4.1.    مقدمه    104
4.2.    تحليل هزينة شركت مخابرات ايران    104
4.3.    داده هاي پژوهش    107
4.3.1.    هزينة كل    107
4.3.2.    ستاده    109
4.3.3.    قيمت نيروي كار    110
4.3.4.    قيمت سرمايه    111
4.3.5.    قيمت ساير نهادها    111
4.3.6.    شاخص تكنولوژي    111
4.4.    تصريح مدل    111
4.5.    فرآيند تخمين    113
4.6.    نتايج تخمين    114
4.6.1.    محاسبه كشش هاي جانشيني و قيمتي    118
4.7.    آزمون هاي تابع هزينه    119
4.7.1.    آزمون عدم اشتراك    119
4.7.2.    آزمون تجانس (هموتتيك بودن تابع هزينه)    120
4.7.3.    آزمون انحصار طبيعي    121
4.7.4.    آزمون صرفه‌هاي ناشي از مقياس    123
4.7.5.    آزمون صرفه هاي ناشي از تنوع    126
4.8.    محاسبه هزينه هاي رفاهي ناشي از انحصار    128
4.8.1.    محاسبه و تفسير هزينه هاي رفاهي    131
4.9.    يافته هاي تحقيق    134
5.    فصل پنجم    135
5.1.    جمع بندي ومروري بر يافته هاي تحقيق    136
5.2.    تفسير نتايج    137
5.3.    ملاحظات راجع به تفسير نتايج    138
5.4.    ارائه پيشنهادهاي سياستي    139
6.    فهرست منابع    140
6.1.    فارسي    140
6.2.    لاتين    142


فهرست جداول


جدول ‏2 1 دلايل استفاده از تنظيم مقررات در بازار    28
جدول ‏2 2 روشهاي محاسبه هزينة اجتماعي انحصار وايده نظري مرتبط با آن    84
جدول ‏3 1 خلاصه اي مطالعات انجام شده در زمينه وپژگيهاي تابع هزينه در صنعت مخابرات    97
جدول ‏3 3مقايسه برآوردهاي مختلف از زيان رفاهي با فروض مختلف در مورد كشش تقاضا    101
جدول ‏3 3 بازار مخابرات در ايران در سال 1387    104
جدول ‏3 4 وضعيت مخابرات در منطقه و جايگاه ايران    107
جدول ‏4 1 ميزان و سهم هزينه هاي مختلف در شركت مخابرات ايران در طي سالهاي 1383 تا 1387    111
جدول ‏4 2  نتايج حاصل ازتخمين  تابع هزينه بر اساس سه نرخ بهره    121
جدول ‏4 3 كشش جانشيني جزئي آلن-اوزاوا ميان عوامل توليد    123
جدول ‏4 4 كشش قيمتي جزئي آلن-اوزاوا ميان عوامل توليد    124
جدول ‏4 5 نتايج آزمون عدم اشتراك در تايع هزينه    125
جدول ‏4 6 نتايج آزمون تجانس در مورد توابع هزينه تخمين زده شده    125
جدول ‏4 7 نتايج حاصل از آزمون انحصار طبيعي در تابع هزينه    127
جدول ‏4 8 سطح معني داري نتايج حاصل از آزمون انحصار طبيعي    128
جدول ‏4 9 نتايج حاصل از آزمون صرفه هاي مقياس    130
جدول ‏4 10 نتايج حاصل از آزمون صرفه هاي ناشي از تنوع    132
جدول ‏4 11 ميزان هزينه هاي رفاهي تخمين زده شده    137
جدول ‏4 13 مقايسه نتايج مطالعات مختلف در مورد برآرود هزينه هاي رفاهي    138

فهرست نمودارها

نمودار ‏2 1 تعادل انحصار طبيعي    26
نمودار ‏2 2 برابري تقاضا و قيمت در يك بازار رقابتي    74
نمودار ‏4 1 هزينه رفاهي ناشي از انحصار    133