جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 29 شهریور 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل یاس سل، پایان نامه نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 تهران را برای شما قرار داده ایم.

اگر در خرید این فایل مشکلی داشتید از بخش آموزش خرید استفاده کنید.

پایان نامه نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 تهران در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 تهران را مشاهده می کنید.

آی دی محصول: 34

تعداد صفحات این پایاننامه: 160صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی

فهرست عناوین
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    1
1-2-طرح مسأله    2
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    5
1-4-اهداف تحقیق:    7
1-5-سؤال تحقیق:    7
1-6-فرضیه¬های تحقیق:    8
1-7-روش انجام تحقيق:    8
1-8- قلمرو زماني و مكاني تحقيق:    8
1-9- محدوديت¬هاي تحقيق:    9
1-10- ابزار گردآوري اطلاعات:    10
1-11-تعریف مفاهیم    10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مروری بر تحقیقات انجام شده    12
2-2- مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق    21
2-2-1-فرهنگ    21
2-2-2-برنامه¬ریزی فرهنگی    24
2-2-3-الگوهاي سياست¬گذاري فرهنگي در ايران    26
2-2-3-1-يكسان سازي فرهنگي    28
2-2-3-2-تكثرگرايي فرهنگي    29
2-2-3-3-وحدت در تكثرفرهنگي    29
2-2-4-نیاز سنجی    31
2-2-4-1-نیاز و نیازسنجی فرهنگی    31
2-2-4-2- سطوح نیاز سنجی    32
2-2-4-3-فرایند نیاز سنجی    32
2-2-4-4-اهداف نیاز سنجی    33
2-2-4-5-انواع نیاز سنجی    33
2-2-4-6-ضرورت و اهمیت نیاز سنجی    34
2-2-4-7-جایگاه نیاز سنجی    35
2-2-4-8-الگوها و مدل¬های نیازسنجی    36
مقدمه    37
2-3-1-مبانی مفهومی و نظری نظام آموزش و پرورش    38
2-3-1-1-ديدگاه کارکردگرائی:    38
2-3-1-2-ديدگاه انتقادی    39
نظریه پردازان پارادایم انتقادی آموزش و پرورش    41
2-3-1-2-1-برنشتین: قالب¬های زبانی    41
2-3-1-2-2-ایلیچ: برنامه پنهان    42
2-3-1-2-3-بوردیو: بازتولید فرهنگی    43
2-3-2-مروری بر مفاهیم مرتبط با نظام آموزش و پرورش    44
2-3-2-1-معنای فرهنگ مدرسه    44
2-3-2-2-طبقه اجتماعی و آموزش:    46
الف - هزينه تحصيل:    47
ب - انتظارات والدين:    48
پ - زمينه فرهنگی:    48
ت-  مشکلات زبانی:    49
ث- نگرش معلمان:    49
ج - آزمون هوش و روش¬های تربيتی:    50
برابری فرصت¬های آموزشی:    51
2-3-3-مبانی مفهومی و نظری "نیاز"    54
مقدمه    54
2-3-3-1-سلسله مراتب نیازهای مازلو    56
نظريات لين(Lin)    61
2-3-3-2-نظريه هنري ماري    62
2-3-3-3-نظريه کرونباخ    64
2-3-4-کاربرد نظریه سرمایه فرهنگی برای شناخت نیازهای فرهنگی    65
مقدمه    65
2-3-4-1-سرمایه‌ی فرهنگی    66
2-3-4-2-سرمایه‌ي‌ِ فرهنگی از نظر پی‌یر بوردیو    69
2-3-4-3-سرمایه فرهنگی از نظر دی ماجیو    77
2-3-4-4-سرمایه‌فرهنگی از نظر اریکسون    79
2-3-5-چارچوب نظری    83
2-3-6-مدل مفهومی    86
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
|مقدمه    87
3-1-روش تحقيق    87
3-2- سطح مشاهده (واحد تحليل)    88
3-3 جامعه آماري    88
3-4 نمونه آماري    89
3-5 روش نمونه‏گيري    90
3-6 ابزار اندازه‏گيري    92
3-7 آزمون مقدماتي پرسشنامه    92
3-8-مقياسسازي    93
3-9-شاخص سازي    93
3-10- دادهآمايي    94
3-11- همجهت سازي گويهها    95
3-12- پردازش دادههاي گمشده    95
3-13 تعریف نظری و عملياتي كردن مفاهيم    95
3-14 چگونگي سنجش    102
3-15 روايي و اعتبار    103
3-16-روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‏ها    105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
مقدمه    106
بخش اول: ويژگي¬هاي اقتصادي اجتماعي پاسخگويان    106
1-1-4 سن پاسخگويان    107
2-1-4 سطح تحصيلات پاسخگويان    107
3-1-4 رشته تحصيلي پاسخگويان    108
4-1-4 نوع مدرسه پاسخگويان    108
5-1-4 شغل پدر پاسخگويان    109
6-1-4 شغل مادر پاسخگويان    109
7-1-4 تحصیلات پدر پاسخگويان    110
8-1-4 تحصیلات مادر پاسخگويان    111
9-1-4 درآمد تقریبی خانواده دانش¬آموز    111
10-1-4 مالکیت منزل مسکونی دانش¬آموز    112
11-1-4 داشتن اتومبیل    112
12-1-4 پایگاه اجتماعی- اقتصادی    113
بخش دوم:یافته¬های توصیفی    114
1-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت¬هاي فرهنگي در بین دانش¬آموزان    114
2-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت¬هاي هنری در بین دانش¬آموزان    115
3-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت¬هاي تفریحی در بین دانش¬آموزان    116
4-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت¬هاي آموزشی در بین دانش¬آموزان    117
5-2-4 – ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی    118
6–2 – 4 –  ارزش درونی برای نقش تحصیلی    119
7– 2 – 4 –  تسلط به فرهنگ مدرسه    120
8– 2 – 4 –  اضطراب در مدرسه    121
9–2 – 4 –  مقتضیات نقش تحصیلی    122
بخش سوم:آمار استنباطي    124
3-4-آزمون فرضیات تحقیق    125
فرضيه 1) بين نوع مدرسه  دانش¬آموزان  و نیازهای فرهنگی آن¬ها رابطه وجود دارد.    125
فرضيه 2) بین سطح تحصیلات دانش¬آموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد.    125
فرضيه 3) بين رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آن¬ها رابطه وجود دارد.    126
فرضيه 4) بين سن دانش¬آموزان و نیازهای فرهنگی آن¬ها رابطه وجود دارد.    127
فرضيه 5) بين پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش¬آموزان و نیازهای فرهنگی آن¬ها رابطه وجود دارد.    127
فرضيه 6) بين شغل والدین  دانش¬آموزان و نیازهای فرهنگی آن¬ها رابطه وجود دارد.    128
فرضيه 7) بين تحصیلات والدین  دانش¬آموزان و نیازهای فرهنگی آن¬ها رابطه وجود دارد.    128


فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1-مقدمه    130
5-2-نتایج توصیفی    131
5-3- نتایج استنباطی    132
5-4-پیشنهادات تحقیق    133
5-5-پیشنهادات تحقیق  برای محققان آتی    134
5-6- پيشنهادهاو راهكارها از نگاه پژوهشگر    135
منابع    137


فهرست جداول
جدول شماره 1-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سن    107
جدول شماره 2-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سال‏تحصيلي    107
جدول شماره 3-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب رشته ‏‏تحصيلي    108
جدول شماره 4-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب نوع مدرسه    108
جدول شماره 5-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب شغل پدر    109
جدول شماره 6-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب شغل مادر    110
جدول شماره 7-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصیلات پدر    110
جدول شماره 8-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصیلات مادر    111
جدول شماره 9-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب درآمد خانوار    112
جدول شماره 10-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب نوع مالکیت خانواده    112
جدول شماره 11-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب مالکیت اتومبیل    113
جدول شماره 12-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی    113
جدول شماره 13-4. میانگین¬های به¬دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه¬های فرهنگی    115
جدول شماره 14-4. میانگین¬های به¬دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه¬های هنری    116
جدول شماره 15-4. میانگین¬های به¬دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه¬های تفریحی    117
جدول شماره 16-4. میانگین¬های به¬دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدرسه در برنامه¬های آموزشی    118
شکل ( 1-4): نمودار توزیع فراوانی میزان پیوند اجتماعی    119
جدول(17-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی برای دانش¬آموزان    119
شکل(2-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی    120
جدول( 18-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان ارزش درونی نقش تحصیلی    120
شکل(3-4): نمودار توزیع فراوانی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه    121
جدول( 19-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان تسلط به فرهنگ مدرسه    121
شکل (4-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان اضطراب در مدرسه    122
جدول (20-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان اضطراب در مدرسه    122
شکل (5-4 ): نمودار توزیع فراوانی مقتضیات نقش تحصیلی    123
جدول(21-4 ): توزیع مطلق و نسبي میزان مقتضیات نقش تحصیلی    123
جدول6-23 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی جوانان برحسب وضعيت شغلي افراد    125
جدول 23-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی برحسب سطوح تحصیلی افراد نمونه    126
جدول 24-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی  دانش¬آموزان برحسب رشته تحصیلی.    127
جدول 25-4 ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و ابعاد نیازهای فرهنگی    129
جدول شماره 1-5 نیازهای فرهنگی دانش¬آموزان در بخش برنامه¬های فرهنگی    131
جدول شماره 2-5 نیازهای فرهنگی دانش¬آموزان در بخش برنامه¬های هنری    131
جدول شماره 3-5 نیازهای فرهنگی دانش¬آموزان در بخش برنامه¬های تفریحی    131
جدول شماره 4-5 نیازهای فرهنگی دانش¬آموزان در بخش برنامه¬های آموزشی    132


چکیده
موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت.

مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانش¬آموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه می¬شوند و این پایگاه طبقاتی فرصت¬های و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد .

در چنین شرایطی مدرسه چگونه می¬تواند نیازهای مختلف فرهنگی دانش¬آموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش¬آموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست.

برای درک نیازهای فرهنگی دانش¬آموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریه¬های مختلفی مرور شد که از بین آن¬ها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت.

بر اساس نظریه بوردیو دانش¬آموزان با پایگاه¬های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه می¬شوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانش¬آموز را در مدرسه تعیین می¬کند .

زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانش¬آموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاه¬های مختلف فرهنگی دانش¬آموز موجب عقب ماندگی آن¬ها می¬شود.

برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش¬آموزان  پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران بود و روش نمونه¬گیری در این تحقیق به صورت خوشه¬ای انتخاب گردید، .

همچنین تعداد نمونه  بر اساس فرمول کوکران 388 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده¬های در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: 1. امکانات ورزشی2. تورهای گردشگری3. کلاس‌های زبان، کامپیوتر4. کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد.

همچنین  نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ 1-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،2- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، 3-نیاز به رفع استرس تحصیلی 4-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتري را دارند.

نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.