جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات یاس سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
دسته بندی مطالب آموزشی
25 آبان 1400
530 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 آموزش نوشتن طرح درس روزانه

نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه .  طرح درس روزانه . مراحل نوشتن طرح درس روزانه . روش نوشتن طرح درس روزانه . انواع هدفهای آموزشی ازحیث کلیت هدفهای آموزشی از لحاظ کلیت به ترتیب عبارتند از:۱-اهداف غائی۲- مقاصد آموزشی۳- اهداف کلی ۴-اهداف جزئی ۵- اهداف رفتاری. هدفهای غائی یا آرمانی: جنبه فلسفی-عقیدتی داشته و بسیار کلی وتجریدی هستندواین هدفها در حوزه عمل خبرگان نظام آموزش و پرورش قرار می گیرند.مانند تحکیم ایمان به خدای یکتا،تاسیس جامعه اسالمی،نیل به سعادت و... هدفهای آرمانی به لحاظ کلیتی که دارند،گاها مبهم بوده و از جهات مختلفی قابل تفسیر می باشند. اهداف غائی برای نظام آموزشی تدوین می شوند و در تهیه وتدوین آنها معلم نقشی ندارد.در طرح درس روزانه نوشتن هدف غائی ضروری نمی باشد. مقاصد آموزشی: هدفهایی که دولتها برای آموزش وپرورش هرکشوردرقانون اساسی معین می کنند مقاصد آموزشی نامیده می شوند. این هدفها جنبه سیاستگزاری دارند. کلیت این هدفها از هدفهای قبلی کمتر است و معموال برای تمام افراد و آحاد ملت در نظر گرفته می شوند. این هدفها در حیطه کار برنامه ریزان و کارشناسان قرار می گیرند. نمونه مقاصدآموزشی عبارتنداز: ریشه کنی بیسوادی.یاایجاد فرصت مساوی برای برخورداری از تعلیم و تربیت. ذکر مقاصد آموزشی در طرح درس ضروری نمی باشد. هدف کلی:   هدفهای کلی آموزشی وپرورشی نتایجی هستند که انتظار می رود پس از آموزش یک موضوع درسی یا انجام فعالیتهای تربیتی عاید دانش آموزان گردد. هدفهای کلی گاهی برای یک دوره تحصیلی،یک پایه تحصیلی،یا کتاب درسی ویا موضوع درسی خاصی بیان می شوند. در نوشتن طرح درس هدف یا هدفهای کلی یک درس را می توان ازروی عنوان درس ویا محتوا و متن درس شناسایی نمود. هدف کلی درس باید به اهداف جزئی تجزیه شده و در قالب هدفهای رفتاری در حیطه های سه گانه شناختی ،عاطفی و روانی-حرکتی )مهارتی( معین شوند. مثال هدف کلی: آشنائی با مواد –موازنه معادالت شیمیایی . توانایی نوشتن کلماتی که درآنها حرف )گ(هست هدفهای جزئی هدفهای جزئی وظایف مختص فرایند یاددهی-یادگیری را مشخص می کند.برای رسیدن به یک هدف کلی، قاعده براین است که آن را به هدفهای جزئی تری که پیش نیاز هدف کلی محسوب می شوندتجزیه می کنند. این تجزیه باید به گونه ای صورت گیرد که سلسله مراتب و ارتباط منطقی هدفها وفعالیتهایی که برای نیل به هدف کلی الزم است مشخص شوند. مثال اهداف جزئی: تشخیص عالیم شیمیایی-بیان مفهوم ظرفیت عناصر-تعیین ظرفیت هرعنصر-تشخیص فرمول موادشیمیایی-و... اشکال ارتباط هدفهای جزئی باهدف کلی: الف- متوالی: هرهدف جزئی نسبت به هدف جزئی بعدی پیش نیاز محسوب می شود. ب- موازی: الزاما آموختن ورسیدن به یک هدف برای دیگری پایه و پیش نیاز محسوب نمی شود. نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه . ج- ترکیبی: هدفها ترکیبی ازارتباط موازی و متوالی است.   اهداف رفتاری وعملکردی: هدفهای رفتاری یا هدفهای اجرایی به آن دسته از هدفهاگفته می شود که نوع رفتار و قابلیتهایی را که انتظار داریم شاگرد پس از یادگیری مطلبی خاص به آنها برسد،مشخص کند. هدفهای رفتاری عبارتند از اعمال، رفتارها، حرکات وآثاری که قابل مشاهده کردن،شنیدن، لمس کردن وقابل سنجش می باشند. نقش این هدفها آن است که با واضح ترین عبارات و با دقت کافی آنچه را شاگرد باید در جریان یک تجربه یادگیری بیندیشد،انجام دهد یا احساس کند، روشن می نماید. یک عملکرد می تواند شامل چندین هدف رفتاری باشد.مانند هدف تهیه روزنامه دیواری برای موضوع درس ویژگیهای هدفهای رفتاری:     مخاطب داشته باشد.     با یک فعل رفتاری بیان شوند.     شرایط فیزیکی و روانی که برای انجام عمل الزم است، معین شود.     درجه ومعیار مورد انتظار تعیین گردد. مثال: فراگیر بتواند در هوای مناسب با لباس ورزشی در زمین چمن،مسافت 11۱متر را در مدت ۴۱ ثانیه بدود. مثال دیگر:فراگیر بتواند با استفاده از خط کش و پرگار،بدون اشتباه نیمساز زاویه را رسم کند. هدفهای رفتاری طرح درس باید در سه حیطه شناختی.عاطفی. روانی- حرکتی مشخص شوند. همچنین معلمان محترم در موقع نوشتن اهداف رفتاری باید سطوح هدفها را نیز مشخص نمایند. حیطه شناختی   مهارتهای تفکر به شکل های گوناگونی طبقه بندی شده اند. بنجامین بلوم)1۵5۱(تفکررا به شش فرایند تقسیم می کند و معتقد است که دانش آموزان باید در یک سطح از سطوح فکری آن تبحر حاصل کنند تا بتوانند به سطح بعدی برسند.فرایندهای اساسی تفکریاسطوح یادگیری درحیطه شناختی به ترتیب عبارتند از : دانش،درک وفهم،کاربرد یا بکاربستن،تجزیه وتحلیل،ترکیب و ارزشیابی. دانش: ساده ترین سطح شناخت بوده و شامل آن دسته از آموخته هاست که بیشتر با حافظه سروکار دارد.دانش شامل یادآوری )بازخوانی وبازشناسی( امور است.در واقع دانش عبارتست از تکرار پاسخ هایی که قبال در موقعیت یادگیری تمرین و آموخته شده اند. نمونه هدفهای رفتاری طبقه دانش عبارتنداز: تعریف کند- توصیف کند - نام ببرد- مشخص کند- تکرارکند فهرست کند- بیان کند- جور کند- و...مانند فراگیر بتواند معنی کلمات صیف،شتاء و ظلمت را بگوید. غزوات حضرت محمد)ص( را نام ببرد.خواص ماده را بنویسد. درک/فهمیدن:عبارتست از توانایی فرد در پی بردن به معنی ومفهوم یک مطلب وبیان آن با استفاده از کلمات وجمالت خودمی باشد.شاید بیشترین فعالیتها ومهارتهای ذهنی و آنچه در مدارس آموخته می شود با فهمیدن سروکار دارند. نمونه هدفهای رفتاری طبقه فهمیدن عبارتنداز: ترجمه کند- مثال زند- حل کند-تمیز دهد-توضیح دهد-خالصه کند- بازنویسی کند-پیش بینی کند-شرح دهد مثال:دالیل شکست ایران در دشت چالدران را توضیح دهد.تفاوت فرضیه با نظریه راشرح دهد آیه داده شده را به فارسی ترجمه کند-مفهوم شعر داده شده را توضیح دهد. کاربرد یا بکاربستن: نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه . دراین سطح یادگیری عمق بیشتری نسبت به فهمیدن پیدا کرده و دانش آموز توانایی به کاربستن قوانین،اصول و روشها را در موقعیت جدید و بدون این که به او راه حلی داده شود، را بدست می آورد.   برای سنجش توانایی فراگیر درکاربرد باید او را درموقعیتی قرارداد که عیناً شبیه به آنچه درگذشته آموخته است نباشد.منظور این است که مسئله یا سئوال در سطح کاربرد باید: الف- درقالب یک موقعیت فرضی طرح شود. ب- از مواد ومطالبی ترکیب شده باشد که دانش آموز درگذشته با آنها تماس نداشته است. ج- از مسائلی باشد که دانش آموز آنها را می شناسد،اما به شکلی است که وی قبال درباره آنها فکر نکرده است. نمونه هدفهای رفتاری طبقه کاربردعبارتنداز:تغییردهد- نمایش دهد-محاسبه کند- کشف کند-اندازه گیری کند-کنترل کند.مثال: کلمات ایثار وخردمند را دریک جمله به کاربرد. چهارجهت اصلی مدرسه خود را باکشیدن یک نقشه مشخص کند. تجزیه وتحلیل: این سطح از یادگیری وتفکر بر توانایی فرد به تقسیم و شکستن مطلبی به اجزاء کوچکتر و تشکیل دهنده آن و همچنین درک روابط بین اجزاء و نحوه سازمان یافتن آن تاکید دارد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه تجزیه عبارتنداز : تفکیک کند- جدا کند- با نمودار نشان دهد- هجی نماید-بخش کند- حروف کلمه را جدا کند- و...مثال: بخشها و صداهای کلمه استکان را بگوید. ارزش مکانی ارقام عدد1875 را معین کند. بگوید چرا شباهتهای یک خرگوش به گربه بیشتر است تا به کبوتر. ترکیب: عبارتست از توانایی درهم آمیختن و به هم پیوند زدن اجزاء به منظور ایجاد یک کل جدید می باشد.نتایج یادگیری در این سطح ، ارائه راه حل های جالب وابتکاری وخالق می باشد.   نمونه هدفهای رفتاری طبقه ترکیب عبارتنداز: طبقه بندی کند- انشاءکند- سخنرانی کند- داستان بنویسد- مدون کند- نمودارتهیه کند-گروه بندی کند- تجدیدنظرکند- شعر بسراید- و... مثال: با استفاده از عملیات زیر یک مسئله طرح کند ۵۲۱=۵×۵۲ 1۵=۵-8 ۵۲۱ دمای هوا را به مدت یک هفته اندازه گرفته و نمودار تغییردرجه هوا را رسم کند. درباره اهمیت مطالعه انشاء بنویسد . ارزشیابی: شامل قضاوت درباره ارزشها، روشها، اطالعات، ساخت ها وحتی شیوه های مواجهه با مسائل ومشکالت مختلف می باشد. یادگیری وتفکر در این سطح زمانی صورت می پذیرد که دانش آموز کلیه سطوح قبلی را طی کرده وپشت سر گذاشته باشد.ارزشیابی براساس دو نوع معیار صورت می گیرد: الف- معیارهای ذاتی و درونی ب- معیارهای بیرونی نمونه هدفهای رفتاری طبقه ارزشیابی عبارتنداز: مقایسه کند-نتیجه گیری کند-انتقادکند-داوری کند-تفسیرکند-ربط دهد- و...مثال : جنگهای احد وخندق را مقایسه کرده و نتیجه گیری نماید. استانهای خوزستان وگیالن را از نظر محصوالت کشاورزی با هم مقایسه کنید. ونشان دهید کدامیک در اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارند. طبقه بندی برای یادگیری،آموزش وسنجش: اخیرا چند نفر از صاحب نظران آموزشی ازقبیل آندرسون، کراتول وهمکاران)۱11۲(درطبقه بندی حیطه شناختی بلوم تجدید نظر کرده وطبقه بندی جدیدی به نام طبقه بندی برای یادگیری ، آموزش و سنجش به وجود آورده اند.در طبقه بندی تازه ی حیطه شناختی یک بعد دانش و یک بعد فرایند شناختی وجود   دارد هر دو بعد این طبقه بندی به صورت سلسله مراتبی از عینی به انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده است.در طبقه بندی برای یادگیری،آموزش و سنجش برخالف طبقه بندی بلوم،تفکر نقاد مقدم بر تفکر خالق است . به نظر می رسد این امر در فرایند یاددهی- یادگیری مانند انتخاب فعالیتهای آموزشی،تدوین برنامه های درسی وتحلیل هدفهای یادگیری و سنجش نتایج این دو مهارت تاثیر به سزائی داشته باشد. ابعاد حیطه شناختی در طبقه بندی جدید عبارتند از:  بعد دانش: ۱- دانش امور واقعی ۲- دانش مفهومی ۳- دانش روندی ۴- دانش فراشناختی  بعد شناختی: ۱- به یاد آوردن ۲- فهمیدن ۳- به کاربستن ۴- تحلیل کردن ۵- ارزشیابی کردن   -1 خلق کردن)تولید و طراحی کردن( هدفهای حیطه عاطفی: نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه . حیطه عاطفی شامل رفتار هایی است که به عالیق، احساسات ، ارزشها، نگرشها، اخالقیت و عواطف مربوط می شود . حیطه عاطفی هم مانند هدفهای حیطه شناخی دارای طبقاتی است که از ساده به پیچیده تنظیم یافته است.این طبقات عبارتند از: دریافت یا توجه: در این سطح منظور آن است که فرد نسبت به وجود پدیده ها و یا محرکات آگاه و حساس بوده و مایل به دریافت یا توجه به آنها باشد.مثالً برای فردی که به فلسفه عالقمند نیست و با آن آشنایی ندارد، مطالعه آثار فلسفی خسته کننده است.اغلب رفتارهای این طبقه جنبه شناختی دارند.اما برخالف طبقه دانش در حیطه شناختی،در اینجا مراد حفظ کردن یا توانایی به خاطر آوردن چیزی نیست، بلکه مقصود آن است که با ایجاد فرصت مناسب فرد از آنچه مورد نظر است آگاه گردد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه دریافت عبارتند از : می پرسد- انتخاب می کند - بادقت گوش می دهد- سئوال می کند- می نشیند- نام می برد . مثال:در باره درس سئوال می کند.به درس با دقت گوش می دهد. واکنش: در این طبقه از حیطه عاطفی ما با رفتارهایی سروکار داریم که فراتر از توجه صرف به پدیده مورد نظر است . در اینجا فرد به اندازه کافی انگیزه دارد به طوری که نه تنها مایل به توجه کردن است ، بلکه فعاالنه توجه می کند. در این سطح واکنشها به تدریج از حالت سطحی بیرون می آیند و عمق بیشتری پیدا می کنند : ۱- واکنش همراه با اطاعت و فرمانبرداری وبدون رضایت   ۲- واکنش همراه با انگیزه درونی وهمکاری داوطلبانه ۳- واکنش همراه با رضایت نمونه هدفهای رفتاری طبقه واکنش عبارتنداز:پاسخ می دهد-کمک می کند- موافقت می کند- بحث می کند- اجرا می کند- تمرین می کند- گزارش می دهد- می خواند. ارزش گذاری: رفتارهایی که در این طبقه قرار می گیرند از ثبات و پایداری کافی برخوردار است. به نحوی که به صورت خصلت ناشی از داشتن یک عقیده یا یک نگرش در می آید.طبقه ارزش گذاری دارای سطوح فرعی مختلفی به شرح زیر است: ۱- فرد یک ارزش را می پذیرد، اما موضع او هنوز جنبه موقتی داشته و از قوام و دوام کافی برخوردار نیست. ۲- فرد نه تنها یک ارزش را می پذیرد، بلکه نسبت به آن به اندازه کافی متعهد است به نحوی که آن را می جوید و می خواهد. ۳- فرد نسبت به ارزشی که پذیرفته است احساس تعهد می کند و رفتار او با ثبات عاطفی همراه می شود. نمونه هدفهای رفتاری طبقه ارزش گذاری عبارتند از :کامل می کند- پیشقدم می شود- دعوت می کند-پیشنهاد می کند- تحسین می کند- تشکر می کند- سهیم می شود- و.. سازمان بندی: در جریان درونی شدن ارزشها، با موقعیتهایی مواجه می شویم که در آنها بیش از یک ارزش مطرح است . بنابر این ضرورت ایجاب می کند که : الف- ارزشها به صورت یک نظام سازمان بندی شوند.   ب- روابط درونی و متقابل آنها معین گردد. ج- ارزشهای مسلط و غالب بنا نهاده شود. چنین نظامی به تدریج سازمان می یابد و با ظهورارزشهای جدید در معرض تغییرقرارمی گیرد.تغییر نظام ارزشی دربزرگسال،دشوارتر از خردسال رخ می دهد. همچنین سازمان ارزشها به تناسب افزایش سن، تغییر ناپذیر می شود. نمونه هدفهای رفتاری طبقه سازمان بندی عبارتند از : طرفداری می کند - تنظیم می کند-تلقین می کند- تغییر می دهد- اصالح می کند- ترکیب می کند- منظم می کند- سازمان می دهد- تعدیل می کند- و... تبلور ارزشها: در این سطح ارزشهایی که پیش از آن در سلسله مراتب ارزشی فرد جایگاهی داشته اند به صورت نظامی که از ثبات درونی برخوردار است سازمان می یابد.این ارزشها از زمانی که شخص آنها را می پذیرد برای مدتی رفتار او راکنترل می کنند.درچنین وضعیتی رفتار فرد به جز در مواردی که وی مورد مخاطره قرار گیرد، تحت تاثیر عواطف و احساسات واقع نمی شود. شخصی که به سطح تبلور ارزشها رسیده باشد به دو صفت متصف می شود : الف – ویژگیهای شخصی منحصر به او ب- فلسفه زندگی یا جهان بینی او. بدین ترتیب فرد طبق ارزشهایی که درونی کرده است به شیوه ای باثبات عمل می کند . نمونه هدفهای رفتاری طبقه تبلور ارزشها عبارتند از : تحت نفوذ قرار می دهد- تجدیدنظر می کند- داوری می کند-گلچین می کند- خدمت می کند- قضاوت می کند .   حیطه مهارتی یا روانی-حرکتی بلوم و همکارانش به طبقه بندى هدفهاى حیطه روانى-حرکتى عالقه اى نشان نداده اند.از این حیطه طبقه بندى هاى زیادى شده است که در سطح جهانى مورد قبول واقع نشده اند. معروفترین طبقه بندى هدفهاى حیطه روانى- حرکتى توسط کارشناس وصاحب نظرى به نام دوه ارائه شده است. طبقات اصلى این طبقه بندى عبارتست از: -1 تقلید: میخ کوبی می کند-گره می زند- وزن می کند- حرارت می دهد. -2 اجراى مستقل : اره می کند- می بافد- مسواک می زند- ناخن می گیرد . -3 دقت: سیم کشی می کند-بامته کار می کند-صحافی می کند-لحیم می کند . -4 هماهنکى حرکات: آبشار می زند-شنا می کند-دوچرخه سواری می کند . -5 عادى شدن: چرخ خیاطی را به کار می اندازد- رانندگی می کند- تعمیر می کند. نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه . فرشته حسینی از منطقه 4  

(0.00)
آموزش نوشتن طرح درس روزانه
آموزش نوشتن طرح درس روزانه

نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه .  طرح درس روزانه . مراحل نوشتن طرح درس روزانه . روش نوشتن طرح درس روزانه .


انواع هدفهای آموزشی ازحیث کلیت


هدفهای آموزشی از لحاظ کلیت به ترتیب عبارتند از:۱-اهداف غائی۲- مقاصد آموزشی۳- اهداف کلی ۴-اهداف جزئی ۵- اهداف رفتاری.

هدفهای غائی یا آرمانی:


جنبه فلسفی-عقیدتی داشته و بسیار کلی وتجریدی هستندواین هدفها در حوزه عمل خبرگان نظام آموزش

و پرورش قرار می گیرند.مانند تحکیم ایمان به خدای یکتا،تاسیس جامعه اسالمی،نیل به سعادت و...

هدفهای آرمانی به لحاظ کلیتی که دارند،گاها مبهم بوده و از جهات مختلفی قابل تفسیر می باشند. اهداف غائی برای نظام آموزشی تدوین می شوند و در تهیه وتدوین آنها معلم نقشی ندارد.در طرح درس روزانه نوشتن هدف غائی ضروری نمی باشد.

مقاصد آموزشی:


هدفهایی که دولتها برای آموزش وپرورش هرکشوردرقانون اساسی معین می کنند مقاصد آموزشی نامیده می شوند. این هدفها جنبه سیاستگزاری دارند. کلیت این هدفها از هدفهای قبلی کمتر است و معموال برای تمام افراد و آحاد ملت در نظر گرفته می شوند. این هدفها در حیطه کار برنامه ریزان و کارشناسان قرار می گیرند. نمونه مقاصدآموزشی عبارتنداز: ریشه کنی بیسوادی.یاایجاد فرصت مساوی برای برخورداری از تعلیم و تربیت. ذکر مقاصد آموزشی در طرح درس ضروری نمی باشد.

هدف کلی:
 
هدفهای کلی آموزشی وپرورشی نتایجی هستند که انتظار می رود پس از آموزش یک موضوع درسی یا انجام فعالیتهای تربیتی عاید دانش آموزان گردد. هدفهای کلی گاهی برای یک دوره تحصیلی،یک پایه تحصیلی،یا کتاب درسی ویا موضوع درسی خاصی بیان می شوند. در نوشتن طرح درس هدف یا هدفهای کلی یک درس را می توان ازروی عنوان درس ویا محتوا و متن درس شناسایی نمود. هدف کلی درس باید به اهداف جزئی تجزیه شده و در قالب هدفهای رفتاری در حیطه های سه گانه شناختی ،عاطفی و روانی-حرکتی )مهارتی( معین شوند.

مثال هدف کلی: آشنائی با مواد –موازنه معادالت شیمیایی . توانایی نوشتن کلماتی که درآنها حرف )گ(هست

هدفهای جزئی


هدفهای جزئی وظایف مختص فرایند یاددهی-یادگیری را مشخص می کند.برای رسیدن به یک هدف کلی، قاعده براین است که آن را به هدفهای جزئی تری که پیش نیاز هدف کلی محسوب می شوندتجزیه می کنند. این تجزیه باید به گونه ای صورت گیرد که سلسله مراتب و ارتباط منطقی هدفها وفعالیتهایی که برای نیل به هدف کلی الزم است مشخص شوند. مثال اهداف جزئی: تشخیص عالیم شیمیایی-بیان مفهوم ظرفیت عناصر-تعیین ظرفیت هرعنصر-تشخیص فرمول موادشیمیایی-و...

اشکال ارتباط هدفهای جزئی باهدف کلی:


الف- متوالی: هرهدف جزئی نسبت به هدف جزئی بعدی پیش نیاز محسوب می شود.


ب- موازی: الزاما آموختن ورسیدن به یک هدف برای دیگری پایه و پیش نیاز محسوب نمی شود.

نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه .
ج- ترکیبی: هدفها ترکیبی ازارتباط موازی و متوالی است.
 
اهداف رفتاری وعملکردی:


هدفهای رفتاری یا هدفهای اجرایی به آن دسته از هدفهاگفته می شود که نوع رفتار و قابلیتهایی را که انتظار داریم شاگرد پس از یادگیری مطلبی خاص به آنها برسد،مشخص کند. هدفهای رفتاری عبارتند از اعمال، رفتارها، حرکات وآثاری که قابل مشاهده کردن،شنیدن، لمس کردن وقابل سنجش می باشند.

نقش این هدفها آن است که با واضح ترین عبارات و با دقت کافی آنچه را شاگرد باید در جریان یک تجربه یادگیری بیندیشد،انجام دهد یا احساس کند، روشن می نماید.

یک عملکرد می تواند شامل چندین هدف رفتاری باشد.مانند هدف تهیه روزنامه دیواری برای موضوع درس


ویژگیهای هدفهای رفتاری:

    مخاطب داشته باشد.

    با یک فعل رفتاری بیان شوند.

    شرایط فیزیکی و روانی که برای انجام عمل الزم است، معین شود.

    درجه ومعیار مورد انتظار تعیین گردد.


مثال: فراگیر بتواند در هوای مناسب با لباس ورزشی در زمین چمن،مسافت 11۱متر را در مدت ۴۱ ثانیه بدود. مثال دیگر:فراگیر بتواند با استفاده از خط کش و پرگار،بدون اشتباه نیمساز زاویه را رسم کند.

هدفهای رفتاری طرح درس باید در سه حیطه شناختی.عاطفی. روانی- حرکتی مشخص شوند. همچنین معلمان محترم در موقع نوشتن اهداف رفتاری باید سطوح هدفها را نیز مشخص نمایند.

حیطه شناختی
 
مهارتهای تفکر به شکل های گوناگونی طبقه بندی شده اند. بنجامین بلوم)1۵5۱(تفکررا به شش فرایند تقسیم می کند و معتقد است که دانش آموزان باید در یک سطح از سطوح فکری آن تبحر حاصل کنند تا بتوانند به سطح بعدی برسند.فرایندهای اساسی تفکریاسطوح یادگیری درحیطه شناختی به ترتیب عبارتند از : دانش،درک وفهم،کاربرد یا بکاربستن،تجزیه وتحلیل،ترکیب و ارزشیابی.

دانش: ساده ترین سطح شناخت بوده و شامل آن دسته از آموخته هاست که بیشتر با حافظه سروکار دارد.دانش شامل یادآوری )بازخوانی وبازشناسی( امور است.در واقع دانش عبارتست از تکرار پاسخ هایی که قبال در موقعیت یادگیری تمرین و آموخته شده اند.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه دانش عبارتنداز: تعریف کند- توصیف کند - نام ببرد- مشخص کند- تکرارکند فهرست کند- بیان کند- جور کند- و...مانند فراگیر بتواند معنی کلمات صیف،شتاء و ظلمت را بگوید. غزوات حضرت محمد)ص( را نام ببرد.خواص ماده را بنویسد.

درک/فهمیدن:عبارتست از توانایی فرد در پی بردن به معنی ومفهوم یک مطلب وبیان آن با استفاده از کلمات وجمالت خودمی باشد.شاید بیشترین فعالیتها ومهارتهای ذهنی و آنچه در مدارس آموخته می شود با فهمیدن سروکار دارند. نمونه هدفهای رفتاری طبقه فهمیدن عبارتنداز: ترجمه کند- مثال زند- حل کند-تمیز دهد-توضیح دهد-خالصه کند- بازنویسی کند-پیش بینی کند-شرح دهد مثال:دالیل شکست ایران در دشت چالدران را توضیح دهد.تفاوت فرضیه با نظریه راشرح دهد آیه داده شده را به فارسی ترجمه کند-مفهوم شعر داده شده را توضیح دهد.

کاربرد یا بکاربستن:

نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه .
دراین سطح یادگیری عمق بیشتری نسبت به فهمیدن پیدا کرده و دانش آموز توانایی به کاربستن قوانین،اصول و روشها را در موقعیت جدید و بدون این که به او راه حلی داده شود، را بدست می آورد.
 
برای سنجش توانایی فراگیر درکاربرد باید او را درموقعیتی قرارداد که عیناً شبیه به آنچه درگذشته آموخته است نباشد.منظور این است که مسئله یا سئوال در سطح کاربرد باید:

الف- درقالب یک موقعیت فرضی طرح شود.


ب- از مواد ومطالبی ترکیب شده باشد که دانش آموز درگذشته با آنها تماس نداشته است.


ج- از مسائلی باشد که دانش آموز آنها را می شناسد،اما به شکلی است که وی قبال درباره آنها فکر نکرده است.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه کاربردعبارتنداز:تغییردهد- نمایش دهد-محاسبه کند- کشف کند-اندازه گیری کند-کنترل کند.مثال: کلمات ایثار وخردمند را دریک جمله به کاربرد. چهارجهت اصلی مدرسه خود را باکشیدن یک نقشه مشخص کند.

تجزیه وتحلیل:


این سطح از یادگیری وتفکر بر توانایی فرد به تقسیم و شکستن مطلبی به اجزاء کوچکتر و تشکیل دهنده آن و همچنین درک روابط بین اجزاء و نحوه سازمان یافتن آن تاکید دارد.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه تجزیه عبارتنداز : تفکیک کند- جدا کند- با نمودار نشان دهد- هجی نماید-بخش کند- حروف کلمه را جدا کند- و...مثال: بخشها و صداهای کلمه استکان را بگوید. ارزش مکانی ارقام عدد1875 را معین کند. بگوید چرا شباهتهای یک خرگوش به گربه بیشتر است تا به کبوتر.

ترکیب:


عبارتست از توانایی درهم آمیختن و به هم پیوند زدن اجزاء به منظور ایجاد یک کل جدید می باشد.نتایج یادگیری در این سطح ، ارائه راه حل های جالب وابتکاری وخالق می باشد.
 
نمونه هدفهای رفتاری طبقه ترکیب عبارتنداز: طبقه بندی کند- انشاءکند- سخنرانی کند- داستان بنویسد-

مدون کند- نمودارتهیه کند-گروه بندی کند- تجدیدنظرکند- شعر بسراید- و...


مثال: با استفاده از عملیات زیر یک مسئله طرح کند ۵۲۱=۵×۵۲ 1۵=۵-8 ۵۲۱


دمای هوا را به مدت یک هفته اندازه گرفته و نمودار تغییردرجه هوا را رسم کند.


درباره اهمیت مطالعه انشاء بنویسد .


ارزشیابی:


شامل قضاوت درباره ارزشها، روشها، اطالعات، ساخت ها وحتی شیوه های مواجهه با مسائل ومشکالت مختلف می باشد. یادگیری وتفکر در این سطح زمانی صورت می پذیرد که دانش آموز کلیه سطوح قبلی را طی کرده وپشت سر گذاشته باشد.ارزشیابی براساس دو نوع معیار صورت می گیرد:

الف- معیارهای ذاتی و درونی ب- معیارهای بیرونی


نمونه هدفهای رفتاری طبقه ارزشیابی عبارتنداز: مقایسه کند-نتیجه گیری کند-انتقادکند-داوری کند-تفسیرکند-ربط دهد- و...مثال : جنگهای احد وخندق را مقایسه کرده و نتیجه گیری نماید. استانهای خوزستان وگیالن را از نظر محصوالت کشاورزی با هم مقایسه کنید. ونشان دهید کدامیک در اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارند.

طبقه بندی برای یادگیری،آموزش وسنجش:


اخیرا چند نفر از صاحب نظران آموزشی ازقبیل آندرسون، کراتول وهمکاران)۱11۲(درطبقه بندی حیطه شناختی بلوم تجدید نظر کرده وطبقه بندی جدیدی به نام طبقه بندی برای یادگیری ، آموزش و سنجش به وجود آورده اند.در طبقه بندی تازه ی حیطه شناختی یک بعد دانش و یک بعد فرایند شناختی وجود
 
دارد هر دو بعد این طبقه بندی به صورت سلسله مراتبی از عینی به انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده است.در طبقه بندی برای یادگیری،آموزش و سنجش برخالف طبقه بندی بلوم،تفکر نقاد مقدم بر تفکر خالق است . به نظر می رسد این امر در فرایند یاددهی- یادگیری مانند انتخاب فعالیتهای آموزشی،تدوین برنامه های درسی وتحلیل هدفهای یادگیری و سنجش نتایج این دو مهارت تاثیر به سزائی داشته باشد.

ابعاد حیطه شناختی در طبقه بندی جدید عبارتند از:

 بعد دانش:

۱- دانش امور واقعی ۲- دانش مفهومی ۳- دانش روندی ۴- دانش فراشناختی
 بعد شناختی: ۱- به یاد آوردن ۲- فهمیدن ۳- به کاربستن

۴- تحلیل کردن ۵- ارزشیابی کردن
 
-1 خلق کردن)تولید و طراحی کردن(


هدفهای حیطه عاطفی:

نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه .
حیطه عاطفی شامل رفتار هایی است که به عالیق، احساسات ، ارزشها، نگرشها، اخالقیت و عواطف مربوط می شود . حیطه عاطفی هم مانند هدفهای حیطه شناخی دارای طبقاتی است که از ساده به پیچیده تنظیم یافته است.این طبقات عبارتند از:

دریافت یا توجه:


در این سطح منظور آن است که فرد نسبت به وجود پدیده ها و یا محرکات آگاه و حساس بوده و مایل به دریافت یا توجه به آنها باشد.مثالً برای فردی که به فلسفه عالقمند نیست و با آن آشنایی ندارد، مطالعه آثار فلسفی خسته کننده است.اغلب رفتارهای این طبقه جنبه شناختی دارند.اما برخالف طبقه دانش در حیطه شناختی،در اینجا مراد حفظ کردن یا توانایی به خاطر آوردن چیزی نیست، بلکه مقصود آن است که با ایجاد فرصت مناسب فرد از آنچه مورد نظر است آگاه گردد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه دریافت عبارتند از :

می پرسد- انتخاب می کند - بادقت گوش می دهد- سئوال می کند- می نشیند- نام می برد .


مثال:در باره درس سئوال می کند.به درس با دقت گوش می دهد.


واکنش:


در این طبقه از حیطه عاطفی ما با رفتارهایی سروکار داریم که فراتر از توجه صرف به پدیده مورد نظر است . در اینجا فرد به اندازه کافی انگیزه دارد به طوری که نه تنها مایل به توجه کردن است ، بلکه فعاالنه توجه می کند. در این سطح واکنشها به تدریج از حالت سطحی بیرون می آیند و عمق بیشتری پیدا می کنند :

۱- واکنش همراه با اطاعت و فرمانبرداری وبدون رضایت
 
۲- واکنش همراه با انگیزه درونی وهمکاری داوطلبانه


۳- واکنش همراه با رضایت


نمونه هدفهای رفتاری طبقه واکنش عبارتنداز:پاسخ می دهد-کمک می کند- موافقت می کند- بحث می کند- اجرا می کند- تمرین می کند- گزارش می دهد- می خواند.

ارزش گذاری:


رفتارهایی که در این طبقه قرار می گیرند از ثبات و پایداری کافی برخوردار است. به نحوی که به صورت خصلت ناشی از داشتن یک عقیده یا یک نگرش در می آید.طبقه ارزش گذاری دارای سطوح فرعی مختلفی به شرح زیر است:

۱- فرد یک ارزش را می پذیرد، اما موضع او هنوز جنبه موقتی داشته و از قوام و دوام کافی برخوردار نیست.


۲- فرد نه تنها یک ارزش را می پذیرد، بلکه نسبت به آن به اندازه کافی متعهد است به نحوی که آن را می جوید و می خواهد.

۳- فرد نسبت به ارزشی که پذیرفته است احساس تعهد می کند و رفتار او با ثبات عاطفی همراه می شود. نمونه هدفهای رفتاری طبقه ارزش گذاری عبارتند از :کامل می کند- پیشقدم می شود- دعوت می کند-پیشنهاد می کند- تحسین می کند- تشکر می کند- سهیم می شود- و..

سازمان بندی:


در جریان درونی شدن ارزشها، با موقعیتهایی مواجه می شویم که در آنها بیش از یک ارزش مطرح است . بنابر این ضرورت ایجاب می کند که :

الف- ارزشها به صورت یک نظام سازمان بندی شوند.
 
ب- روابط درونی و متقابل آنها معین گردد.


ج- ارزشهای مسلط و غالب بنا نهاده شود.


چنین نظامی به تدریج سازمان می یابد و با ظهورارزشهای جدید در معرض تغییرقرارمی گیرد.تغییر نظام ارزشی دربزرگسال،دشوارتر از خردسال رخ می دهد. همچنین سازمان ارزشها به تناسب افزایش سن، تغییر ناپذیر می شود. نمونه هدفهای رفتاری طبقه سازمان بندی عبارتند از : طرفداری می کند - تنظیم می کند-تلقین می کند- تغییر می دهد- اصالح می کند- ترکیب می کند- منظم می کند- سازمان می دهد- تعدیل می کند- و...

تبلور ارزشها:


در این سطح ارزشهایی که پیش از آن در سلسله مراتب ارزشی فرد جایگاهی داشته اند به صورت نظامی که از ثبات درونی برخوردار است سازمان می یابد.این ارزشها از زمانی که شخص آنها را می پذیرد برای مدتی رفتار او راکنترل می کنند.درچنین وضعیتی رفتار فرد به جز در مواردی که وی مورد مخاطره قرار گیرد، تحت تاثیر عواطف و احساسات واقع نمی شود.

شخصی که به سطح تبلور ارزشها رسیده باشد به دو صفت متصف می شود :


الف – ویژگیهای شخصی منحصر به او


ب- فلسفه زندگی یا جهان بینی او.


بدین ترتیب فرد طبق ارزشهایی که درونی کرده است به شیوه ای باثبات عمل می کند .


نمونه هدفهای رفتاری طبقه تبلور ارزشها عبارتند از : تحت نفوذ قرار می دهد- تجدیدنظر می کند- داوری می کند-گلچین می کند- خدمت می کند- قضاوت می کند .
 
حیطه مهارتی یا روانی-حرکتی


بلوم و همکارانش به طبقه بندى هدفهاى حیطه روانى-حرکتى عالقه اى نشان نداده اند.از این حیطه طبقه بندى هاى زیادى شده است که در سطح جهانى مورد قبول واقع نشده اند.

معروفترین طبقه بندى هدفهاى حیطه روانى- حرکتى توسط کارشناس وصاحب نظرى به نام دوه ارائه شده است. طبقات اصلى این طبقه بندى عبارتست از:

-1 تقلید: میخ کوبی می کند-گره می زند- وزن می کند- حرارت می دهد.


-2 اجراى مستقل : اره می کند- می بافد- مسواک می زند- ناخن می گیرد .


-3 دقت: سیم کشی می کند-بامته کار می کند-صحافی می کند-لحیم می کند .


-4 هماهنکى حرکات: آبشار می زند-شنا می کند-دوچرخه سواری می کند .


-5 عادى شدن: چرخ خیاطی را به کار می اندازد- رانندگی می کند- تعمیر می کند.

نحوه نوشتن طرح درس روزانه . آموزش نوشتن طرح درس روزانه .


فرشته حسینی از منطقه 4